2017-02-06 » Inlagt av: Info från programmet

Självmedkänsla som fokus i psykoterapi 30 mars

Katja är leg psykolog, leg psykoterapeut och fil. dr.inom psykologi. Sedan 20 år tillbaka arbetar hon medaffektfokuserad psykologisk behandling, hon forskaroch undervisar vid universitet ochterapiutbildningsinstitut inom det området. Förnärvarande bedriver hon projekt inom området medsärskilt fokus på självmedkänsla ur ett affektfokuseratperspektiv, i samarbete SAPU, Skandinaviens Akademiför Psykoterapiutveckling. Hennes huvudsakligaarbetsplats är Institutionen för Psykologi vid UppsalaUniversitet. Som psykoterapeut är hon verksam vid S:tOlofmottagningen i Uppsala.