2010-11-28 » Inlagt av: Intressegrupper

Relationellt forum 1/12 18.00-19.45 D24

"Relationell psykoterapi utgår från att vi människor lever våra liv i relationer, och att både glädje och bekymmer uppstår i våra relationer till andra människor. Det utmärkande draget i den relationella terapin är att man använder relationen mellan patient och terapeut för att bättre förstå hur patienten fungerar i relationer. När man funderar på hur man är i relation till en annan människa finns det sällan någon entydig sanning. I stället brukar de känslor och tankar som man har för en annan människa, och de föreställningar man har om vad den andre tänker och känner, förändras efter hand som man talar med varandra om dem. Just denna mångtydighet och nyansrikedom i synen på relationer är en viktig förmåga hos människor, och man har funnit att om den förstärks så ökar människans möjlighet att ta itu med psykiska symtom och problematiska situationer."

(Ur "Relationell psykoterapi - så här gör man" av Rolf Holmqvist 2010)