Om Relationellt Forum

 

Relationellt Forum är en intresseförening för studenter på psykolog- och psykoterapeutprogrammen på Linköpings universitet. Alla med intresse för relationell psykologi i allmänhet och relationell psykoterapi i synnerhet är välkomna att delta i träffarna ca en gång i månaden; ingen föranmälan eller förkunskap krävs.
Forumet startades 2008 och syftet är att erbjuda en mötesplats där alla får fundera över frågor tillsammans. Detta görs genom till exempel  seminarium med inbjudna föreläsare, samtalsövningar och artikeldiskussioner.
 

Vad är relationell psykoterapi? 

Relationell psykoterapi utgår från att vi människor lever våra liv i relationer, och att både glädje och bekymmer uppstår i våra relationer till andra människor. Det utmärkande draget i den relationella terapin är att man använder relationen mellan patient och terapeut för att bättre förstå hur patienten fungerar i relationer. När man funderar på hur man är i relation till en annan människa finns det sällan någon entydig sanning. I stället brukar de känslor och tankar som man har för en annan människa, och de föreställningar man har om vad den andre tänker och känner, förändras efter hand som man talar med varandra om dem. Just denna mångtydighet och nyansrikedom i synen på relationer är en viktig förmåga hos människor, och man har funnit att om den förstärks så ökar människans möjlighet att ta itu med psykiska symtom och problematiska situationer. 

(Ur "Relationell psykoterapi - så här gör man" av Rolf Holmqvist 2010)